Att välja var vi ska fokusera våra insatser - vår materialitetsmatris

Som ett företag med hållbarhet och natur i centrum är det viktigt för oss att ha en öppen dialog med våra viktigaste intressenter och se till att vår hållbarhetsstrategi är uppdaterad med de senaste trenderna och riskerna. År 2023 slutförde Hero sin dubbla väsentlighetsanalys - detta är en utveckling från den första väsentlighetsanalysen som vi slutförde 2021.

“Vi har ett fokuserat team från hela vår organisation och ett tydligt hållbarhetsåtagande i hela vår värdekedja. Vi pratade med kollegor och externa experter för att förstå var vi kan göra skillnad.”

Rob Versloot

Chief Executive Officer Hero Group

Varifrån kommer den?

Vår hållbarhetsstrategi bygger på denna omfattande och iterativa samrådsprocess för att säkerställa att vi fokuserar våra ansträngningar på områden där vi kan ha störst inverkan på vår planet, vårt samhälle och vår ekonomi.

Vi lyssnar

Som en del av vårt hållbarhetsarbete samarbetar vi regelbundet med partners i de länder där vi är verksamma, för att se till att vi förstår den påverkan som vår verksamhet har på omvärlden och att vi vidtar rätt åtgärder för att hantera det. Vi har också genomfört en process för hantering av företagsrisker, som identifierar operativa, strategiska och ryktesmässiga risker för vår verksamhet.

Hur skapades matrisen?

Vi samarbetade med externa experter för att sammanställa denna information i en dubbel väsentlighetsanalys. Beslutsfattare, representanter från civilsamhället, experter på livsmedelssystem, tillsynsmyndigheter, icke-statliga organisationer samt interna experter rangordnade miljö-, sociala och styrningsfrågor efter hur väsentliga de ansåg att de var för Hero. I bedömningen tittade man på den positiva inverkan som vår verksamhet kan ha, och även vad den ekonomiska inverkan av ESG-relaterade frågor kan bli, om de inte implementeras i vår hållbarhetsstrategi.

Materiella frågor

Vi var glada över att se att vår dubbla väsentlighetsanalys bekräftade att vår hållbarhetsstrategi med fyra pelare prioriterar rätt frågor. Vi kommer att fortsätta att integrera väsentliga frågor i våra hållbarhets- och kärnverksamhetsaktiviteter.